Herb Powiatu Wołowskieggo
Strona główna

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 10 92,
fax (71) 389 26 55

e-mail: sekretariat@pupwolow.pl

Wyszukiwarka
Kreator CV

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wołów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy? Ankieta została zamknięta.
Od znajomych
 
40
Od pracowników Urzędu Pracy
 
94
Z tablic informacyjnych
 
5
Ze strony internetowej Urzędu Pracy
 
26
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Zgłoszenie ofert pracy
Jesteś tutaj Strona główna » Staże
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wołowskieggo

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Staże

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
który można pobrać osobiście w urzędzie lub ściągnąć ze strony internetowej.Wniosek-o-zorganizowanie-stazu
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą według programu określonego w umowie.

Na staż od 3 do 6 miesięcy mogą zostać skierowani bezrobotni:

 • długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • powyżej 50 roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • niepełnosprawni.

Na staż trwający od 3 do 12 miesięcy mogą zostać skierowani bezrobotni:

 • do 25 roku życia,
 • do 27 roku życia, jeżeli nie upłynął okres 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.
Organizatorem stażu może być:
 • pracodawca,
 • organizacja pozarządowa,
 • przedsiębiorca,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej.
 Organizator stażu:
 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu,
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów  przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne,
 • po zakończeniu stażu wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu. 

Nadzór nad odbywaniem stażu przez osobą bezrobotną sprawuje PUP. Pracodawca wyznacza spośród swoich pracowników osobę, która będzie sprawowała opiekę nad osobą odbywającą staż.

PUP w całości finansuje koszty stażu . Bezrobotnemu w trakcie odbywania staży przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku podstawowego, wypłacanego przez PUP, który również ustala i opłaca w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconych stypendiów.

Ogólne zasady stażu:

 • bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego     organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe  miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
 •  u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać  jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu  pracy;
 • u organizatora stażu, który nie zatrudnia pracowników, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny;
 • czas pracy bezrobotnego odbywającego staż  nie może przekraczać 8  godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego   osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;
 • bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze  nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych, PUP może wyrazić zgodę na pracę na ww. zasadach, z wyjątkiem godzin nadliczbowych, tylko jeśli charakter pracy w danym zawodzie  wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

Bezrobotny sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych umiejętnościach praktycznych.
Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu kompletne i prawidłowo sporządzone organizator składa w:

Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie
pl. Piastowski 2
nr pokoju: 47

UWAGA!
Realizacja staży uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy  środków finansowych.
Na wstępne badania lekarskie bezrobotnego przed rozpoczęciem stażu kieruje PRACODAWCA.

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

z dnia 20 sierpnia 2009r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

Dz. U. Nr 142, poz. 1160

31 kB
pdf

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.

1,3 MB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 4 (ocen: 4)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 06 stycznia 2010
Zmodyfikowano:09 lipca 2015 przez Anna Chmaj
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy