Herb Powiatu Wołowskieggo
Strona główna

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

tel. (71) 389 10 92,
fax. (71) 389 26 55

e-mail: wrwo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wołów, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy? Ankieta została zamknięta.
Od znajomych
 
40
Od pracowników Urzędu Pracy
 
94
Z tablic informacyjnych
 
5
Ze strony internetowej Urzędu Pracy
 
26
Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Zgłoszenie ofert pracy
Jesteś tutaj Strona główna » Bieżące
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wołowskieggo

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Bieżące


9
       INFORMACJA   


POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE OSOBOM BEZROBOTNYM JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH
 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
NABÓR SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • DO 30 ROKU ŻYCIA
 
NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:
25.04.2016 r. - 25.05.2016 r.
 
WNIOSKI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (www.pupwolow.pl)
LUB W SIEDZIBIE URZĘDU W WOŁOWIE ORAZ FILII W BRZEGU DOLNYM
MAKSYMALNA KWOTA O JAKĄ MOŻE WNIOSKOWAĆ OSOBA BEZROBOTNA WYNOSI 23.300,00 zł
WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ
W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (pok. 47).
WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE
NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE-8-

          INFORMACJA     

 
POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE OSOBOM BEZROBOTNYM JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH
 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD)
NABÓR SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • OD 30 ROKU ŻYCIA
 
NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:
25.04.2016 r. - 25.05.2016 r.
 
WNIOSKI DOSTEPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (www.pupwolow.pl) LUB W SIEDZIBIE URZĘDU W WOŁOWIE ORAZ FILII W BRZEGU DOLNYM
MAKSYMALNA KWOTA O JAKĄ MOŻE WNIOSKOWAĆ OSOBA BEZROBOTNA WYNOSI 24 400,00 zł
WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ
W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (POK.47).
WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
-7-


 
   INFORMACJA  


 
POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE ZAPRASZA PRACODAWCÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA: REFUNDACJA PRACODAWCY CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA  UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNE   SKIEROWANYCH  BEZROBOTNYCH  DO  30  ROKU ŻYCIA
 
NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZNIE SIĘ 1. MARCA 2016 I POTRWA DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW.
 
WNIOSKI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE www.pupwolow.pl
 
WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE  POWIATOWEGO   URZĘDU   PRACY  W  WOŁOWIE  (POK. 47)   ORAZ  W   FILII  W   BRZEGU DOLNYM.


-6-

INFORMACJA

POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE OSOBOM BEZROBOTNYM JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
(RPO WD)

NABÓR SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • OD 30 ROKU ŻYCIA POSIADAJĄCYCH I LUB II PROFIL POMOCY

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE ODBĘDZIE SIĘ W DWÓCH TERMINACH

1) 23.02.2016r. - 23.03.2016r. (18 osób)

2) 25.04.2016r. - 25.05.2016r. (18 osób)

WNIOSKI DOSTEPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (www.pupwolow.pl) LUB W SIEDZIBIE URZĘDU W WOŁOWIE ORAZ FILII W BRZEGU DOLNYM

MAKSYMALNA KWOTA O JAKĄ MOŻE WNIOSKOWAĆ OSOBA BEZROBOTNA WYNOSI 23.000,00zł

WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ
W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (POK.47).

WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

-5-
         
INFORMACJA

POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE OSOBOM BEZROBOTNYM JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

NABÓR SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • DO 30 ROKU ŻYCIA

NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE ODBĘDZIE SIĘ W DWÓCH TERMINACH:

1) 23.02.2016 r. - 23.03.2016 r. (12 osób)

2) 25.04.2016 r. - 25.05.2016 r. (12 osób)

WNIOSKI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (www.pupwolow.pl)
LUB W SIEDZIBIE URZĘDU W WOŁOWIE ORAZ FILII W BRZEGU DOLNYM

MAKSYMALNA KWOTA O JAKĄ MOŻE WNIOSKOWAĆ OSOBA BEZROBOTNA WYNOSI 23.300,00 zł

WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ
W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (pok. 47).

WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE
NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
-4-Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje, że rozpoczął realizację projektu
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego w 2016 roku.”
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, Działanie 8.1.)
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wołowskim.
 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie, zakwalifikowane do
I* profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej
z poniższych grup:
 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne*,
 • osoby o niskich kwalifikacjach*.
 
W ramach projektu będą realizowane:
- staże – 50 osób (maksymalnie 6 miesięcy)
- szkolenia – 50 osób,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 36 osób.
 
* Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoba pozostająca bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy.
* Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
* Osoby z I profilem pomocy mogą w uzasadnionych przypadkach otrzymać bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, wziąć udział w szkoleniu z tym, że szkolenie musi być tematycznie zgodne z planem szkoleń grupowych.-3-


SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuję, iż rozpoczął realizację  projektu  pozakonkursowego pn.
 
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego w 2016 roku.”
W związku z powyższym zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie, zakwalifikowane do I* profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne*,
 • osoby o niskich kwalifikacjach*.
do udziału w szkoleniach grupowych i indywidualnych.
 
WNIOSKI  BĘDĄ ROZPATRYWANE DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW.
 
* Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoba pozostająca bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy
* Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
*Osoby z I profilem pomocy mogą w uzasadnionych przypadkach wziąć udział
w szkoleniu z tym, że szkolenie musi być tematycznie zgodne z planem szkoleń grupowych.


-2-


Nabór wniosków o organizację staży w ramach projektu
pozakonkursowego pn.
 
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu wołowskiego w 2016 roku.”


Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie zaprasza osoby od 30 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne, posiadające II profil pomocy, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- niepełnosprawnych,
- długotrwale bezrobotnych*,
- o niskich kwalifikacjach*.
do udziału w stażach.
Zapraszamy również pracodawców do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
Okres odbywania stażu to maksymalnie 6 miesięcy.
Przy organizowaniu staży preferowani będą pracodawcy, którzy deklarują zatrudnienie na okres minimum 3-ech miesięcy po zakończeniu udziału
w programie, na umowę o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy, pół etatu), umowę zlecenie (min. wartość trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia).
Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków.
 
 
* Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS to osoba pozostająca bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy
* Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym.
 

 

-1-


Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje, że rozpoczął realizację projektu
Aktywizacja osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie wołowskim (II)

Poddziałanie 1.1.2, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
 Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wołowskim.
 
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby do 29 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie, zakwalifikowane do I[1] profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne[2],
 • osoby o niskich kwalifikacjach[3].
 
W ramach projektu będą realizowane:
- staże – 80 osób,
- szkolenia – 64 osoby,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 24 osoby.


[1] Osoby z I profilem pomocy mogą, w uzasadnionych przypadkach, otrzymać bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, wziąć udział w szkoleniu z tym, że szkolenie musi być tematycznie zgodne z planem szkoleń;
[2] Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją przyjętą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych EFS
to w przypadku osób poniżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
a w przypadku osób powyżej 25 roku życia – nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy;
[3] Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych to osoba z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym
lub ponadgimnazjalnym.
Wykrzyknik

Ważna informacja

POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE OSOBOM BEZROBOTNYM JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH
 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
NABÓR SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • DO 30 ROKU ŻYCIA
 
NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:
25.04.2016 r. - 25.05.2016 r.
 
WNIOSKI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (www.pupwolow.pl)
LUB W SIEDZIBIE URZĘDU W WOŁOWIE ORAZ FILII W BRZEGU DOLNYM
MAKSYMALNA KWOTA O JAKĄ MOŻE WNIOSKOWAĆ OSOBA BEZROBOTNA WYNOSI 23.300,00 zł
WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ
W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (pok. 47).
WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE
NIE BĘDĄ ROZPATRYWANEPOWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE OSOBOM BEZROBOTNYM JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH
 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD)
NABÓR SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • OD 30 ROKU ŻYCIA
 
NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:
25.04.2016 r. - 25.05.2016 r.
 
WNIOSKI DOSTEPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (www.pupwolow.pl) LUB W SIEDZIBIE URZĘDU W WOŁOWIE ORAZ FILII W BRZEGU DOLNYM
MAKSYMALNA KWOTA O JAKĄ MOŻE WNIOSKOWAĆ OSOBA BEZROBOTNA WYNOSI 24 400,00 zł
WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ
W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (POK.47).
WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.


Wykrzyknik

Ważna informacja

POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO                                            ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
 
NABÓR WNIOSKÓW ODBĘDZIE SIĘ W DWÓCH TERMINACH:                                            
              1) 08.02.2016r. - 29.02.2016r.  (15 stanowisk)
              2) 04.04.2016r. - 25.04.2016r.  (15 stanowisk)
 
MAKSYMALNA KWOTA O JAKĄ MOŻE WNIOSKOWAĆ PRACODAWCA NA UTWORZENIE JEDNEGO STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO WYNOSI MAKSYMALNIE - 23.000,00zł
 
WNIOSKI WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE (POK.47).
WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ DO URZĘDU PO OKREŚLONYM TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Wykrzyknik

Ważna informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje, iż do dnia 05 lutego 2016 roku pracodawcy złożyli wnioski o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników na kwotę  230 729,00 zł, przy posiadanym limicie środków na zadanie w wysokości 100 000,00 zł. 

Wobec olbrzymiego zainteresowania przedmiotowym wsparciem Urząd wystąpi do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Informacja o przyznanych środkach zamieszczona będzie na stronie internetowej.

Formy aktywizacji

Wyszukaj formy aktywizacji:

Filtr:
Adresaci:Kliknij w link w nagłówku tabeli aby posortować wyniki według danej kolumny

Brak ofert aktywnych form wsparcia

 

Bieżące

Giełdy pracy

Giełdy pracy umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów do prac